+48 792 662 792
/


Ogólne warunki najmu pojazdów wypożyczalni samochodów Ideal Car


Wypożyczalnia samochodów Ideal Car, zwana dalej Wypożyczającym wypożycza Pożyczającemu do użytkowania pojazd na warunkach określonych umową najmu i niniejszymi ogólnymi warunkami.


Pożyczający

1. Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.
2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru Pojazdu.

Wynajem i użytkowanie pojazdu

3. Wypożyczający po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.
4. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.

5. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.
6. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego Przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:
a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad),
c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,
d) kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
7. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.
8. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy.
9. Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.
10. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Pożyczającemu zabrania się dokonywania napraw i przeróbek.
11. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego i jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.
12. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.
13. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).
14. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

Płatność i kaucja

15. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).
16. Płatność może być dokonana w trzech różnych formach:
a) gotówką,
b) przelewem na konto.
c) kartą płatniczą lub kredytową.
17. Przy podpisywaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję.
18. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobec Pożyczającego i może ona zostać zatrzymana w części lub w całości.
19. Kaucja może być wpłacona w trzech różnych formach:
a) gotówką,
b) przelewem na konto,
c) kartą kredytową lub płatniczą w formie sprzedaży,
d) kartą kredytową w formie preautoryzacji ; blokady limitu kredytowego (tylko przy wynajmach poniżej 14 dni).
20. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi w terminie 3 dni od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli kaucja została wpłacona jako preautoryzacja na karcie kredytowej Wypożyczający nie dopełni jej, co spowoduje automatyczne odblokowanie limitu.
21. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu pojazdu.

Zwrot pojazdu

22. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej.
23. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
24. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.
25. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.
26. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.
27. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

Uszkodzenia lub utrata pojazdu

28. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu).
29. Wysokość kosztów naprawy ustala Wypożyczający m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu.
30. Łączna suma kosztów poniesionych przez Pożyczającego w wyniku niezamierzonego uszkodzenia pojazdu nie może przekroczyć wysokości ustalonej kaucji.
31. Wyłączeniem punktu 21, 22 oraz 23 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
32. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
33. Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.
34. W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
35. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
36. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

Koszty dodatkowe oraz kary umowne


37. Pożyczający zobowiązuję się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji:
a) zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 50 zł,
b) zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 100 zł,
c) kradzież pojazdu lub szkoda całkowita – 3 690 zł
d) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa powiększony o 50 zł,
e) opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej) – 50 zł,
f) zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu – 860 zł
g) zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia - 600 zł
h) nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – całkowita utrata kaucji,
i) celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – całkowita utrata kaucji,
j) przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – całkowita utrata kaucji,
k) używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – całkowita utrata kaucji.

Postanowienia dodatkowe dotyczące najmu bezgotówkowego

38. Wypożyczający dla Klientów, których pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, której sprawcą jest inny kierowca ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej oferuje możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów najmu pojazdu zastępczego pomiędzy pożyczającym z ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza, zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Pożyczającego z tytułu najmu pojazdu.
39. Warunkiem skorzystania z najmu bezgotówkowego jest uznanie swojej odpowiedzialności przez sprawcę wypadku w formie stosownego oświadczenia lub decyzja Policji stwierdzająca winę sprawcy.
40. Pożyczający, aby móc skorzystać z najmu bezgotówkowego musi okazać wyżej wymieniony dokument oraz numer polisy i nazwę ubezpieczyciela sprawcy, scedować na Wypożyczającego swoje roszczenia o odszkodowanie związane z kosztami najmu pojazdu zastępczego wobec ubezpieczyciela oraz podpisać oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z pojazdu zastępczego w szczególności, iż nie posiada drugiego auta.
41. Pożyczający zobowiązany jest współpracować z Wypożyczającym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym, tj. w szczególności informować o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.
42. Pożyczający zobowiązany jest niezwłocznie, tj. najpóźniej kolejnego dnia po poinformowaniu go przez ubezpieczyciela o rozliczeniu szkody jako tzw. szkody całkowitej lub wypłacie odszkodowania za uszkodzony pojazd lub odbiorze naprawionego pojazdu z warsztatu zastępczy pojazd zwrócić Wypożyczającemu. W przypadku oddania pojazdu po tym dniu Pożyczający obowiązany jest uregulować
niezwłocznie koszt najmu za okres od wyżej wskazanego dnia do dnia oddania pojazdu.
43. Po zwrocie pojazdu Wypożyczający wystawi fakturę VAT na Pożyczającego, a roszczenie o jej zapłatę skieruje do ubezpieczyciela. W przypadku nie uznania roszczenia w części lub całości przez ubezpieczyciela Wypożyczający będzie dochodził zapłaty roszczenia na drodze sądowej. Koszty postępowania sądowego oraz ryzyko procesowe ponosi Pożyczający. W przypadku oddalenia powództwa albo uznania zasadności decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, w szczególności gdy okaże się, iż wskazany sprawca wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie lub oświadczenie Pożyczającego, o którym mowa w punkcie 39 będzie niezgodne z prawdą całkowity koszt wynajmu ponosi Pożyczający.
44. Pożyczający nie ma obowiązku wpłacenia kaucji, o której mowa w punkcie 16. W takim przypadku wysokość kaucji określa jedynie odpowiedzialność Pożyczającego podczas wynajmu pojazdu.
45. Wypożyczający nie pobiera z góry żadnych opłat związanych z bezgotówkowym wynajmem pojazdu zastępczego oraz nie wymaga od Pożyczającego określenia dokładnej daty zwrotu pojazdu.

Postanowienia końcowe

46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
47. Ogólne warunki oraz protokół zdawczo;odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.
48. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.
49. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczającego.
50. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.